Visie en missie

Het is belangrijk dat kinderen vertrouwen hebben in hun eigen kunnen. Wij geven hier richting aan door het kind eigenaar te laten zijn van hun eigen ontwikkeling. We leren de leerlingen hun eigen mogelijkheden te gebruiken om  zelfstandig, individueel en samenwerkend te leren. Dit geldt voor diverse terreinen.

 

Basisvaardigheden zijn nodig om te kunnen functioneren in de maatschappij. Hierbij stimuleren wij een onderzoekende houding bij de leerlingen die hun oplossend denkvermogen zal vergroten.

 

Daarnaast is het ontwikkelen van de Nederlandse-, Engelse- en Friese taal een belangrijk aspect op onze school.

 

Hiermee dragen we bij tot een goede voorbereiding op het vervolg onderwijs. Dit alles wordt aangeboden in een sfeer van veiligheid en respect voor elkaar.

 

 

 

Missie

 

 

 ‘Dit krijgt u van ons’ - ‘Hier staan we  voor’ - ‘Hier kunt u op rekenen.’ 

 


* Versterken van eigenaarschap leerlingen.    

 

* De eigenheid van ieder kind ontwikkelen.

 

* De kinderen een veilige leeromgeving bieden, waarvan een open werksfeer een essentieel 

  onderdeel is.

 

* Het hanteren van orde en regels.

 

* Het bijbrengen van respect voor de ander en de omgeving.

 

* Het bijbrengen/vergroten van kennis van de basisvaardigheden.

 

* Het ontwikkelen van de creativiteit

 

* Het verstevigen van de basis voor de talen Nederlands-Engels-Fries.  

 

* Opleiden voor het vervolgonderwijs en de toekomst.                   

 

* Openbaar onderwijs; ieder kind, ongeacht afkomst en/of geloof, is welkom!

 

 

 

Bovenstaande willen we bereiken door o.a:

 

- Het vergroten van het vertrouwen in eigen kunnen d.m.v. positieve en opbouwende feedback,

 

  succeservaringen

 

- Het ontwikkelen van de oriëntatie op jezelf en de wereld d.m.v. vakken zoals Geography, Science

  en  Kanjertraining

 

- Kinderen te leren wat samenwerken is, welke vaardigheden daarvoor nodig zijn.

 

- Het bevorderen van de zelfstandigheid zowel in groepsverband als individueel d.m.v. opdrachten

  die deleerlingen zelfstandig, of in groepsverband moeten uitvoeren.

 

- Leerlingen verantwoordelijkheid te laten dragen voor eigen gedrag.

 

- Leerlingen verantwoordelijkheid te laten dragen voor het eigen leerproces en werk.

 

- Op gezette tijden de voertalen Nederlands, Fries en Engels te gebruiken.

 

- Op gezette tijden les te geven in de vakken Nederlands, Fries en Engels.

 

- Leerlingen ervan bewust te maken dat er veel verschillende culturen en geloven op de wereld zijn

  en dat je respect moet hebben voor deze verschillen.

 

- Een beredeneerd aanbod te hebben voor de creatieve vakken.

 

- Een beredeneerd aanbod voor de vakken taal, spelling, rekenen en begrijpend lezen.

 

 

Om onze missie te kunnen laten slagen zullen de leerlingen actief betrokken worden bij hun leerproces. Hiervoor is een inspirerende omgeving nodig waarin leerkrachten zich professioneel kunnen ontwikkelen. Ze leren om de juiste gereedschappen te gebruiken en meer als coach te kunnen optreden dan als sturende leerkracht die alles bepaalt.

 

Visie

 

Om onze missie te laten slagen gebruiken we de volgende handvatten:

 

·      Eigenaarschap

 

* De leerlingen actief betrekken bij hun eigen leerproces. Mogelijkheden aanbieden om keuzes te maken om een  opdracht alleen of met anderen op te lossen. ook zelf keuzes te laten maken in oplossingstrategieën, materiaalgebruik e.d.
 * Dit doen we door het bevorderen van onderzoekend en creatief leren denken en de juiste vragen te stellen.

 

 

·       Drietalig onderwijs.

 

*Naast de vakken Nederlands, Engels en Fries gebruiken we deze talen ook als voertaal bij andere vakken. In het schooljaar 2018-2019 is de verdeling als volgt:

 

-50 % vindt plaats in het Nederlands.

 

-30% vindt plaats in het Engels.

 

-20% vindt plaats in het Fries.

 

Taal is een belangrijk instrument bij leren. Taalbeheersing is nodig om mee te kunnen doen op school en in de maatschappij. De school heeft tot taak het taalvermogen van kinderen te benutten en verder te ontwikkelen. Kinderen die uit een taalzwak milieu komen zijn aangewezen op de taalzorg van de school.

 

Omdat wij onze kinderen willen voorbereiden op een meertalige toekomst brengen wij hen daar al vroeg mee in contact.

 

Jonge kinderen zijn taalontvankelijk en pakken spelenderwijs meerdere talen op. Voor een goede meertalige ontwikkeling is het belangrijk dat kinderen de verschillende talen leren waarderen.

 

Er vindt een opbouw plaats sinds 2014-2015 die begonnen is in de groepen 1 en 2.

 

 

 

·       OJW(Oriëntatie op jezelf en de wereld) gecombineerd met drietaligheid.

 

·       Samenwerken in eigen groep en met andere leeftijdsgenoten.

 

·       Basisvakken gericht gebruiken bij andere vakken. 

 

 

Gebruik makend van: 

 

* OJW vakken op themabasis / thematisch lesgeven.

 

* Scholing Engels.

 

* Gebruik maken van moderne didactische werkvormen.

 

              - Moderne didaktieken

 

              - Ruimte voor leren

 

              - Building Learning Power

 

* Juiste, eigentijdse leermiddelen.

 

* Leerkrachten die ambitieus en professioneel zijn.

 

* Inspirerende leeromgeving.

 

* Leerkracht meer als coach.

 

* Creativiteit.

 

* Public Relations (Onze visie naar de buitenwereld uitdragen.)

 

 

 De Pôlle: iedereen doet ertoe

 

                                                 

 

                            De Pôlle: everyone matters!

 

 

 

    De Pôlle:eltsenien docht der ta