Schoolondersteuningsprofiel

Onze school heeft in het kader van passend onderwijs een ondersteuningsprofiel opgesteld. In dat profiel staat welke ondersteuning de school naast (de wettelijk verplichte) basisondersteuning aan de leerlingen kan bieden. Bij een nieuwe aanmelding van een leerling met een specifieke ondersteuningsvraag, geldt dat wordt bekeken of wij tegemoet kunnen komen aan de onderwijsbehoefte van het kind. Wij kijken hierbij naar wat het kind nodig heeft en naar de context van de groep waarin de leerling eventueel geplaatst zou worden. Onderwerpen die bij deze afweging betrokken kunnen worden zijn:

  • de mate waarin de veiligheid van het kind zelf, die van de andere leerlingen en/of de leerkracht wordt gewaarborgd;
  • de groepsgrootte in combinatie met het aantal leerlingen met een ‘specifieke onderwijsbehoefte’;
  • de hoeveelheid extra zorg en middelen die kan worden georganiseerd;
  • in hoeverre het onderwijsaanbod voor de andere leerlingen wordt belemmerd door de gedragsproblematiek van het kind;
  • de mate waarin de school de leerling de benodigde medische ondersteuning/verzorging kan bieden (zie protocol medische handelingen en medicatieverstrekking);
  • de mate waarin de school het ontwikkelingsperspectief van de leerling kan realiseren.

Bovenstaande punten worden voor een leerling met een specifieke onderwijsbehoefte beoordeeld door het team, de intern begeleider en de directeur in overleg met het Zorgadvies Team. Uiteindelijk beslist de school of zij de leerling passend onderwijs kan bieden. Mochten wij van mening zijn dat dit niet het geval is dan gaan wij samen met de ouder(s)/verzorger(s) op zoek naar een passende school voor de leerling.
Uitgangspunt bij de afweging of een kind geplaatst kan worden is dat het belang van alle kinderen voorop staat!De Pôlle maakt deel uit van samenwerkingsverband passend onderwijs Fryslân. Voor meer informatie en de contactgegevens zie www.passendonderwijsinfryslan.nl

Hieronder vindt u ons schoolondersteuningsprofiel.