Intern contactpersoon

Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden of worden er af en toe fouten gemaakt. Deze huis-, tuin- en keukenzaken worden in eerste instantie met de leerkracht van uw kind en/of andere direct betrokkenen besproken. Ons streven is dat elke leerkracht u en/of uw kind altijd serieus neemt en naar de best mogelijke oplossing zoekt. Mocht u het gevoel krijgen dat u niet serieus genomen wordt, of dat er niet goed naar u geluisterd wordt, dan kunt u de zaak bespreken met de directie of de interne contactpersoon. De interne contactpersoon heeft als taak er zorg voor te dragen dat klachten van kinderen of ouders altijd op een zorgvuldige manier worden afgehandeld.

Elke ouder of elk kind kan een beroep doen op de interne contactpersoon als er problemen zijn. Het kunnen klachten zijn waarover u (of uw kind) niet met de groepsleerkracht of de directie durft te/wil praten. In overleg met een interne contactpersoon wordt bekeken wat er moet worden gedaan of wie er moet worden ingeschakeld om tot de best mogelijke oplossing te komen. Als het nodig mocht zijn wordt een klacht doorverwezen naar de externe vertrouwenspersoon van Elan onderwijsgroep en/of de landelijke klachtencommissie.

De interne vertrouwenspersoon op Obs De Pôlle is Petra Huisman (intern begeleider). Mailadres: phuisman@elanowg.nl.

Samengevat:

  1. Altijd eerst overleggen met de klassenleerkracht. Bij onvoldoende resultaat:
  2. Overleg met de directie, dan wel overleg met de interne contactpersonen. Bij onvoldoende resultaat:
  3. Inschakeling van de externe vertrouwenspersoon. Bij onvoldoende resultaat:
  4. Indienen van de klacht bij de onafhankelijke landelijke klachtencommissie.