Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is verplicht voor iedere school en bestaat uit personeelsleden en ouders. Voor de MR is een wettelijke regeling in het leven geroepen waarin de rechten en plichten vermeld staan. Op De Pôlle streven we naar een MR van 6 personen: drie ouders en drie teamleden. De MR is een belangrijke gesprekspartner voor de school. Alle plannen, vernieuwingen en werving en selectie van nieuwe medewerkers worden met de MR besproken en worden ter advisering dan wel instemming voorgelegd. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) is gesprekspartner voor boven schoolse zaken en is gesprekspartner van het bestuur van onderwijsgroep Elan. Ouders en medewerkers nemen bij vragen of opmerkingen in principe eerst contact op met de MR. Dit kan rechtstreeks met een van haar leden. 

Personeelsgeleding:

  • Trea Feenstra en Gaby de Vries

Oudergeleding:  

  • Iris Slikker en Rixt Hulst 

Meer informatie over of vanuit de MR kunt u vinden op Social Schools. De MR is ook te bereiken via het mailadres: mrobsdepolle@elanowg.nl